DOPRAVA ZADARMO pri nákupe nad 40 €

Podmienky súťaže „Súťaž s BMD o poukážku na nákup!“

1. Organizátor

Organizátorom Súťaže "Súťaž s BMD o poukážku na nákup!" (ďalej ako "Súťaž") je spoločnosť United Fashion Group s.r.o.

2. Podmienky účasti

Do súťaže sa môžu zapojiť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je prihlásenie e-mailovej adresy do odoberania noviniek od spoločnosti United Fashion Group s.r.o. na stránke www.topankovo.sk.

3. Trvanie Súťaže

Súťaž sa začína 26.9.2016 a končí 29.9.2016. Deň 26.9.2016 je dňom, kedy možno v danom časovom období prvýkrát splniť podmienky určené pre účasť v Súťaži a deň 29.9.2016 je dňom, kedy možno v danom časovom období posledný-krát splniť podmienky určené pre účasť v Súťaži.

4. Pravidlá Súťaže

  • Počas doby trvania súťaže môže súťažiaci zadať rovnakú e-mailovú adresu len jedenkrát. V prípade, že z jednej IP adresy bude zaslané neprimerane vysoké množstvo e-mailových adries, organizátor Súťaže si vyhradzuje právo e-mailové adresy odoslané z danej IP adresy vylúčiť zo súťaže.

  • Zaslaním e-mailovej adresy súťažiaci súhlasí s použitím jeho údajov na marketingové účely a so zasielaním pravidelných noviniek spoločnosti United Fashion Group s.r.o. na túto e-mailovú adresu. Taktiež súhlasí s tým, že v prípade, ak sa stane výhercom, bude jeho meno zverejnené na stránke www.topankovo.sk.

5. Cena

Organizátor Súťaže odovzdá výhercovi súťaže výhru v podobe jednej poukážky v hodnote 50 € na nákup produktov na stránke www.topankovo.sk v platnosti jeden mesiac.

6. Vyhodnotenie Súťaže

Určenie výhercu súťaže bude prebiehať zlosovaním z e-mailových adries prihlásených do odoberania noviniek od dátumu začiatku Súťaže (26.9.2016) až po ukončenie Súťaže (29.9.2016). Losovanie prebehne dňa 30.9.2016. Výherca súťaže bude po ukončení súťaže uverejnený na stránke http://www.topankovo.sk/sutaz.

7. Kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhier

Spoločnosť United Fashion Group s.r.o. upovedomí výhercu Súťaže o výhre bez zbytočného odkladu v najbližších pracovných dňoch, nasledujúcich po losovaní a to prostredníctvom e-mailu, pričom ho súčasne vyzve na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti s cieľom odovzdať výhru, a to najmä ale nielen: uvedením svojich osobných údajov, potrebných pre odovzdanie výhry. Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neuvedenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane účastníka súťaže, nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik nároku na výhru. Uvedením a poskytnutím osobných údajov v rozsahu krstné meno a e-mailová adresa udeľuje účastník, určený losovaním ako výherca, spoločnosti United Fashion Group s.r.o súhlas na spracovanie a zverejnenie týchto osobných údajov vhodným spôsobom pre účely zoznamu výhercov. Ak sa spoločnosti United Fashion Group s.r.o nepodarí skontaktovať výhercu najneskôr do 5 dní odo dňa jeho vylosovania, cena prepadá v prospech spoločnosti United Fashion Group s.r.o, ktorá je oprávnená v súlade s pravidlami Súťaže vylosovať iného výhercu.

8. Osobitné ustanovenia

Spoločnosť United Fashion Group s.r.o si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie účastníka z účasti v Súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito Pravidlami); najneskôr však k momentu odovzdania výhry.

9. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť United Fashion Group s.r.o si vyhradzuje právo v prípade potreby alebo v prípade zmien príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov upraviť tieto Pravidlá, a to aj počas trvania Súťaže, zverejnením nového úplného znenia Pravidiel, alebo ich novely vrátane práva ukončiť Súťaž.