POŠTOVNÉ ZADARMO pri nákupe nad 20 €

Pravidlá súťaže


I. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom Súťaže „Svadobný Ošiaľ“ (ďalej len “Súťaž”) United Fashion Group, s. r. o. so sídlom na Sliačska 1/D, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46146032, DIČ: 2023342222, IČ DPH: SK2023342222 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 75748/B (ďalej len “Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá"). Cieľom Súťaže je podporiť prezentáciu a predaj produktov, ktoré sa predávajú prostredníctvom stránok www.topankovo.sk a www.saxana.sk, realizáciu marketingovej komunikácie v rámci internetovej propagácie.


II. Trvanie a miesto konania Súťaže

Súťaž sa uskutoční v termíne od 09.07.2021 do 09.08.2021 23:59 na stránke: www.sutazime.topankovo.sk.

 

III. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) môže byť každá fyzická osoba, ktorá má viac ako 18 rokov, má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, splní podmienky súťaže.

Zamestnanci organizátora, partnera ako aj osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka sú z účasti na súťaži vylúčení. Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora. V prípade, že takáto vylúčená osoba už výhru prevzala, je povinná bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora výhru organizátorovi vrátiť.

 

IV. Podmienky Súťaže

Súťaž sa uskutoční na stránke www.sutazime.topankovo.sk. Do súťaže bude zaradený každý, kto nahrá:

- komentár s náležitými informáciami, požadovanými pre zapojenie sa do súťaže, konkrétne: meno alebo prezývka, vek a stručný popis, ako si práve ona/on predstavuje svoj svadobný deň. Slovný limit je 1000 slov.

Cieľom Súťaže je vybrať 3 výherné komentáre, ktoré bude podľa kreativity vyberať svadobná porota z Topankovo.sk pozostávajúca z 5 členov marketingového tímu spolu s módnou influencerkou @stanclova.ivana počas trvania súťaže. Svadobná porota spolu s módnou influencerkou @stanclova.ivana budú počas trvania súťaže hodnotiť kreatívnosť, originálnosť a nápaditosť komentárov a vyhodnocovať splnenie podmienok súťaže.

Každý Súťažiaci môže do Súťaže zaregistrovať len 1 komentár. Zároveň je možné sa do súťaže zapojiť len ako jednotlivec.

Zapojením sa do súťaže každý Súťažiaci tejto súťaže potvrdzuje, že je autorom svojho príspevku. Súťažiaci tým prijíma zodpovednosť za svoj príspevok, pokiaľ by bol v rozpore s právami tretej strany, ktoré by mohol Súťažiaci svojim konaním poškodiť. Usporiadateľ nie je zodpovedný za Súťažiacich, ktorí si privlastnili práva tretích osôb. Zodpovednosť leží na Súťažiacom, ktorý týmto prehlasuje svoj príspevok za vlastný a chránený jeho autorskými právami.V. Výhry

Víťaz získa:

1. miesto – najkreatívnejší komentár

  • Romantický pobyt na 2 noci v Hoteli Pošta s raňajkami a vstupom do wellness v hodnote 300€
  • Saténový set a župan z exkluzívnej svadobnej kolekcie značky Bruuu v hodnote 200€ podľa vlastného výberu
  • Spoločenský styling z Topankovo.sk (spoločenské šaty v hodnote do 135€ a spoločenské topánky v hodnote do 100€) podľa vlastného výberu
  • Samodržiace pančušky zo Saxana.sk v hodnote do 25€ podľa vlastného výberu

 

 

2. miesto – druhý najkreatívnejší komentár

  • Saténový set z exkluzívnej svadobnej kolekcie značky Bruuu v hodnote 100€ podľa vlastného výberu
  • Spoločenské šaty z Topankovo.sk v hodnote do 135€ podľa vlastného výberu
  • Samodržiace pančušky zo Saxana.sk v hodnote do 25€ podľa vlastného výberu

 

 

3. miesto – tretí najkreatívnejší komentár

  • Saténový set z exkluzívnej svadobnej kolekcie značky Bruuu v hodnote 100€ podľa vlastného výberu
  • Spoločenské topánky z Topankovo.sk v hodnote do 100€ podľa vlastného výberu
  • Svadobný podväzok zo Saxana.sk v hodnote do 20€ podľa vlastného výberu

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny a dodatky ohľadom cien.


VI. Kompetencie Usporiadateľa

Usporiadateľ povedie dohľad nad priebehom Súťaže a výberom cien v súlade s Pravidlami Súťaže. Usporiadateľ má právo zasiahnuť v prípade, že vznikne podozrenie, že sa Súťažiaci správal v rozpore s Pravidlami Súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže Súťažiaceho, pokiaľ je jeho konanie v rozpore so všeobecne platnými zákonmi, porušuje práva tretích osôb alebo porušuje autorské práva, obsahuje fotky vyobrazujúce nahotu, fotky alebo slová všeobecne považované za vulgárne, urážlivé alebo nemorálne, vyzýva k rasovej, náboženskej alebo etnickej neznášanlivosti, vyzýva k násiliu, spôsobuje urážku na cti tretích osôb, obsahuje odkaz, ktorý vedie na stránky s obsahom popísaným v tomto bode alebo inak zobrazuje obsah, ktorý je všeobecne považovaný za nevhodný.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vylúčiť súťažný komentár, ak sa domnieva, že prišlo k porušeniu pravidiel, bez udania dôvodu. Vylúčenie zo Súťaže môže nastať v ktorejkoľvek fáze Súťaže.

Usporiadateľ môže požiadať Výhercu, aby v určitom termíne preukázal svoju totožnosť občianskym preukazom alebo pasom. Pokiaľ Výherca Súťaže odmietne preukázať svoju totožnosť, prichádza o nárok na cenu.


VII. Oznámenie výhercu súťaže

Výherný komentár bude zverejnený na stránke www.sutazime.topankovo.sk dňa 09.08.2021 a výhercovi/výherkyni bude zaslaný mail o výhre na mailovú adresu, ktorú uviedol pri zapojení sa do súťaže do 5 pracovných dní od vyhlásenia výhercu na stránke. Výherca bude požiadaný, aby kontaktoval Usporiadateľa cez mail kvôli doručeniu výhry.

 

 

VIII. Všeobecné informácie o cenách a ich výhercoch

Výherca súhlasí s tým, aby bol zverejnený jeho komentár na stránke súťaže:  www.sutazime.topankovo.sk bez nároku na finančnú náhradu.

Pokiaľ výherca Súťaže nebude reagovať na oznámenie o výhre v súťaži do 15 dní od obdržania oznámenia prostredníctvom mailu na adresu, ktorú uviedol pri registrácii do súťaže výhra prepadá.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané výhry boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať Súťažiaci, ktorí nesplnili, čo i len čiastočne, podmienky stanovené pre výhru. Ak sa výherca vzdá výhry, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, v takom prípade cena prepadá alebo o novom výhercovi rozhodne Usporiadateľ.

Výherca nemá nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť. Výhru nie je možné previesť na inú osobu. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

 

IX. Všeobecné podmienky

Účasť v Súťaži, získanie a doručenie výhry nie sú nijakým spôsobom podmienené nákupom akéhokoľvek tovaru.

Je zakázané používať akýkoľvek počítačový kód, malware alebo čokoľvek iné, čo by mohlo rušiť, zastaviť alebo zneužiť Súťaž. Takéto správanie môže mať za následok vylúčenie Súťažiaceho z ďalšej účasti v Súťaži.

 

 

XI. Osobné údaje

Prevádzkovateľ United Fashion Group, s. r. o. so sídlom na Sliačska 1/D, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46146032, DIČ: 2023342222, IČ DPH: SK2023342222 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 75748/B, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, bude spracúvať osobné údaje výhercu v rozsahu: kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty za účelom bezproblémového doručenia výhry po dobu 1 roka odo dňa zapojenia sa do Súťaže.

Ďalšie informácie ohľadom spracovávania osobných údajov prevádzkovateľom sú uvedené tu:

www.topankovo.sk/ochrana-osobnych-udajov

 

 

XII. Dane

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

 

XIII. Riešenie sťažností

Sťažnosti a reklamácie prijíma Usporiadateľ písomne na e-mailovej adrese [email protected] alebo písomne na adrese: United Fashion Group, s. r. o., Sliačska 1/D, 83102 Bratislava. Všetky sťažnosti rieši Usporiadateľ. V prípade oprávnenej reklamácie sa Usporiadateľ zaväzuje odstrániť chybu čo najskôr a informovať o tom Súťažiaceho. Usporiadateľ má právo diskvalifikovať z účasti v Súťaži akéhokoľvek Súťažiaceho, u ktorého vznikne podozrenie, že konal v rozpore s týmito Pravidlami. Rozhodnutie Usporiadateľa v súvislosti s akýmkoľvek zákazom účasti v Súťaži je konečné.

 

 

XIV. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ zverejní na www.sutazime.topankovo.sk. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Súťažiacim v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Súťažiaci berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Usporiadateľ a osoby, ktoré spolupracujú na realizácii Súťaže, nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by Súťažiacemu mohli vzniknúť na základe jeho účasti v Súťaži.

 

 

V prípade vzniku okolností, ktoré Usporiadateľ nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci), môže Usporiadateľ Súťaž zrušiť. Súťažiaci o tom musia byť informovaní prostredníctvom facebookovej stránky www.facebook.com/topankovo.sk alebo prostredníctvom ďalších možných spôsobov komunikácie. V takom prípade nenesie Usporiadateľ voči Súťažiacim zodpovednosť za vzniknuté škody. Usporiadateľove rozhodnutie ohľadom všetkých otázok týkajúcich sa Súťaže alebo vysvetlenia Pravidiel je konečné a vzťahuje sa na všetkých Súťažiacich. Súťažiaci preberajú všetku zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré by mohli utrpieť účasťou v Súťaži.

 

 

XV. Záverečné ustanovenia

1. Súťažiaci sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke Usporiadateľa: www.topankovo.sk/pravidla-sutaze.

2. Tieto Pravidlá Usporiadateľ vydáva ako súčasť Súťaže a riadia sa primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

 

 

V Bratislave, dňa 09. júla 2021

United Fashion Group s.r.o.